SẢN PHẨM MỚI

HỘP NHỰA THỰC PHẨM

Hộp Chữ Nhật Thấp 992

30,000

HỘP NHỰA THỰC PHẨM

Hộp Chữ Nhật Thấp 991

24,000

HỘP NHỰA THỰC PHẨM

Hộp Chữ Nhật Thấp 990

18,000

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

Nắp ly 4

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

Nắp ly 3

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

Nắp ly 2

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

Nắp ly 1

SẢN PHẨM LY GIẤY

Ly giấy Kraft

SẢN PHẨM LY GIẤY

Ly giấy trung không

SẢN PHẨM LY GIẤY

Ly giấy ánh kim

SẢN PHẨM LY GIẤY

Ly giấy gợn sóng

LY NHỰA PET

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

Nắp ly 4

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

Nắp ly 3

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

Nắp ly 2

SẢN PHẨM NẮP NHỰA

Nắp ly 1

SẢN PHẨM LY GIẤY

SẢN PHẨM LY GIẤY

Ly giấy Kraft

SẢN PHẨM LY GIẤY

Ly giấy trung không

SẢN PHẨM LY GIẤY

Ly giấy ánh kim

SẢN PHẨM LY GIẤY

Ly giấy gợn sóng